Thursday, 22 December 2011

iSu pIngGiR bAndAr..!Satu fenomena yang berlaku kesan daripada kepesatan pembangunan dalam wilayah metropolitan ialah berlakunya limpahan pembandaran dalam bentuk  penyelerakan aktiviti guna tanah bandar atau ‘urban overspill’ ke kawasan petempatan luar bandar seperti kampung-kampung dan petempatan tradisi di pinggir  bandar. Limpahan pembandaran yang berlaku adalah dalam bentuk pembangunan pesat pembandaran ke luar melebihi sempadan bandar yang ditentukan. Ini mengakibatkan sebahagian besar kawasan pinggir bandar yang dianggap sebagai zon peralihan (transition zone) telah bertukar kepada ciri-ciri bandar dalam aspek fizikaldan juga bukan fizikal (Anuar Amir, 1990). Perubahan umum ciri-ciri bandar yang ketara kepada penduduk kampung yang terletak di pinggir bandar merangkumi tiga aspek iaitu ke atas persekitaran fizikal kediaman, sosioekonomi dan sosiobudaya penduduk.

Di negara-negara yang pesat membangun seperti Malaysia, limpahan pembandaran berlaku dalam wilayah metropolitan di bandar-bandar besar. Pembangunan pembandaran diberi tumpuan khusus dalam pembangunan wilayah dan pembangunan negara. Ini merupakan usaha kerajaan bagi memanfaatkan sumber-sumber dan kemudahan bandar, menyediakan kepelbagaian peluang-peluang pekerjaan, dan memenuhi permintaan tempat tinggal kesan daripada peningkatan jumlah penduduk kawasan bandar. Pembangunan pembandaran ini diberi tumpuan melalui pembentukan strategi dan pelan-pelan perancangan di peringkat makro dan mikro seperti dalam Rancangan Fizikal Negara (RFN), Rancangan Struktur Negeri(RSN), dan Rancangan Tempatan Daerah (RTD). Ini selaras dengan matlamat pembangunan negara untuk merapatkan jurang pemisahan antara masyarakat bandar dengan masyarakat luar bandar di samping mengurangkan ketidakseimbangan pembangunan spatial antara wilayah (Rancangan Malaysia ke 4, 1981-85).

Fokus diberikan kepada kampung-kampung yang terletak di pinggir bandar dalam wilayah metropolitan yang dianggap sebagai medan pertembungan kepada perubahan fizikal dan bukan fizikal, kesan dari limpahan pembandaran yang berlaku. Kepesatan pembangunan terancang menyebabkan kampung pinggir bandar kian terhimpit dalam arus perkembangan pembandaran. Sebahagiannya mengalami perubahan ciri-ciri dan identiti kawasan, manakala penduduknya terpaksa menghadapi pengaruh pembandaran yang semakin meningkat terutama dalam aspek kediaman, ekonomi dan pekerjaan, serta gaya hidup. Impak limpahan pembandaran ke atas kampung pinggir bandar dijangka dapat memberi gambaran tentang kesan dan perubahan menyeluruh secara fizikal dan bukan fizikal yang berlaku akibat dari dasar  pembandaran sedia ada.

Antara isu-isu penting berkaitan rebakan bandar secara khusus di Malaysia adalah pertama, berlakunya pembangunan berpoket (pocket development). Kesan daripada pembangunan berpoket ialah lupusnya kampung-kampung tradisi, melenyapkan suasana kejiranan dan kepekaan pada kawasan (sence of place) kepada petempatan asal, dan menjejaskan kualiti dan corak hidup penduduk yang tinggal di pinggir bandar dalam wilayah metropolitan. Banyak kampung-kampung tradisi di pinggir bandar dalam wilayah metropolitan dianggap sebagai monumen atau simbol masyarakat luar bandar. Ianya perlu dipertahankan daripada lenyap begitu sahaja dilanda arus pembangunan yang begitu pesat. Pembangunan fizikal bandaraya telah menghimpit kampung-kampung ini dan banyak petempatan yang telah lenyap. Kampung-kampung yang mengalami tekanan pembangunan daripada ‘rebakan bandar (urban sprawl)’ menghadapi masalah sosioekonomi dan kualiti hidup yang rendah. Ini mencetuskan isu pemilikan rumah dan ketidakseimbangan sosial di kawasan pinggir bandar.

            Isu kedua ialah ketidakseimbangan penduduk (sama ada dari segi kaum dan status) amat ketara dalam pemilikan rumah terutama di kawasan perumahan baru yang dibina di pinggir metropolitan. Di Lembah Kelang terdapat banyak rumah jenis kondominium dan rumah banglo mewah dibina di kawasan pinggirnya berbanding dengan jenis rumah yang lain. Di Johor Bahru pula mempunyai kadar pemilikan hartanah di pinggir metropolitannya oleh penduduk asing yang tinggi berbanding bandar-bandar lain di Malaysia. Ini memberi kesan kepada struktur masyarakat bandar dan corak integrasi penduduk.


            Isu ketiga ialah masyarakat tempatan yang tinggal di petempatan pinggir bandar secara keseluruhan tidak mempunyai daya saing yang tinggi dalam pelaburan hartanah mahupun dalam ekonomi bandar. Taraf ekonomi mereka amat rendah dan tidak mampan. Penglibatan mereka dalam sektor pertanian semakin menurun. Di Lembah Klang sahaja, terdapat lebih daripada 20,000 penduduk petempatan berbentuk kampung dan petempatan sementara yang hidup dalam keadaan melarat dan menyedihkan, walau pun sudah lebih dua puluh tahun menetap dalam kawasan.

Isu rebakan Bandar ini memberi impak positif dan juga negetif terhadap kawasan pinggir Bandar dan juga persekitarannya. Antara impak positifnya ialah peluang pekerjaan di Bandar utama meningkat, peningkatan pendapatan penduduk, penduduk lebih aktif dalam tenga kerja, pasaran rumah lebih luas dan sebagainya. Manakala impak negetifnya pula ialah kesesakan kawasan kediaman, kesesakan lalu lintas, pencemaran alam sekitar, aktiviti berkaitan pertanian dan pendapatannya menurun dan lain-lain.

 Migrasi dalaman (kawasan bandar ke kawasan pinggira Bandar) merupakan salah satu impak rebakan Bandar. Sejak kebelakangan ini migrasi  telah menjadi  suatu trend global. Dalam era globalisasi ekonomi di kawasan Bandar memainkan peranan yang penting dalam pembangunan negara. Wilayah sedemikian telah menjadi fokus kepada pelaburan, khususnya pelabur asing langsung kerana kelebihan daya saingnya. Ketiadaan tanah yang sesuai untuk dimajukan di kawasan teras (Bandar) telah menyebabkan banyak firma pembuatan dan perkhidmatan menempatkan diri atau memindahkan aktiviti mereka ke kawasan pinggir bandar. Peningkatan penawaran peluang pekerjaan dan kawasan kediaman bandar yang baru telah menarik isi rumah termasuk mereka yang tinggal di zon teras (Bandar), untuk berpindah ke kawasan yang baru membangun. Hal ini menggalakkan proses rebakan bandar di kawasan tersebut.

Hugo (1996) dan Jones (1997) melaporkan bahawa rebakan Bandar ke pinggir Bandar boleh berlaku melalui beberapa cara. Antara cara tersebut termasuklah melalui perkembangan jaringan sistem pengangkutan bandar. Perkembangan ini seterusnya menggalakkan mobiliti penduduk dan perkembangan guna tanah perumahan, perindustrian, perdagangan, perkhidmatan khususnya ruang pejabat, institusi pendidikan dan perniagaan retail skala besar, ke kawasan pinggiran. Melalui proses ini juga, pejabat yang menempatkan pelbagai aktiviti perkhidmatan pengeluar yang penting kepada bandar, kilang perindustrian dan rumah kediaman turut berkembang ke pinggir. Perpindahan fungsi bandar ke kawasan pinggiran telah menggalakkan migrasi penduduk ke kawasan yang sama. Sebahagian migran berasal dari kawasan tengah bandar. Mereka berpindah ke pinggir kerana tertarik dengan peluang pekerjaan, memiliki rumah atau tapak rumah kediaman atau pun kemudahan komuniti termasuk pusat membeli belah moden yang baru dibina di kawasan pertumbuhan baru di pinggir Bandar.

Kesan-kesan migrasi dalaman terbahagi kepada kesan positif dan kesan negatif. Antara kesan positif migrasi dalaman terhadap kawasan asal dan kawasan destinasi ialah peningkatan pembangunan sumber alam di tempat tersebut. Migrasi masuk penduduk ke sebuah kawasan membolehkan kawasan itu mempunyai tenaga buruh yang mencukupi bagi menjana dan membangunkan sumber-sumber alam yang ada. Sebagai contoh sumber tanah di rancangan Pembangunan Wilayah JENGKA, DARA, KESEDAR, KETENGAH, dan KEJORA dapat di majukan dengan sektor perladangan getah dan kelapa sawit. Kemajuan ini disebabkan kemasukan migran penduduk desa dalam program penempatan peneroka yang dilakukan oleh FELDA pada awal 1970-an. Golongan peneroka melakukan kerja-kerja buruh seperti pembersihan tapak ladang, penanaman, pengutipan hasil dan penghantaran ke kilang memproses.

Selain itu, tekanan kependudukan dapat dikurangkan. Tekanan kependudukan dan sumber alam di kawasan desa atau di kawasan yang padat penduduk dapat dikurangkan melalui migrasi keluar penduduk dari kawasan tersebut. Contohnya, melalui program transmigrasi penduduk Pulau Jawa ke pulau-pulau lain di Indonesia sedikit sebanyak telah berjaya mengurangkan tekanan penduduk yang selama ini berlaku di Pulau Jawa. Penduduk yang tinggal boleh mengerjakan sumber alam yang ada tanpa saingan sengit. Peluang pekerjaan yang ada boleh diisi dan sepadan dengan penawaran buruh semasa. Justeru pendapatan perkapita penduduk dan taraf hidup penduduk juga turut meningkat.

Antara kesan negatif  migrasi dalaman terhadap kawasan asal dan kawasan destinasi pula ialah tekanan terhadap sumber alam khususnya sumber tanah. Hal ini disebabkan berlakunya persaingan guna tanah yang ketara antara penempatan, industi, pembandaran, kemudahan asas, pertanian, dan sebagainya di bandar raya Kuala Lumpur. Saiz tanah yang tidak bertambah berbanding kepadatan dan intensiti guna tanah  akan menimbulkan tekanan terhadap tanah-tanah yang ada. Kemasukan migrasi akan menambahkan bilangan penduduk, justeru kawasan penempatan dan perumahan perlu dibina bagi memenuhi keperluan penduduk berkenaan. Pembukaan kawasan penempatan baru akan mengorbankan kawasan guna tanah yang sedia ada seperti guna tanah pertanian. Pada masa kini sudah banyak estet-estet pertanian bertukar kepada estet perindustrian dan perumahan serta nilai tanah menjadi semakin mahal sehingga sukar untuk guna tanah lain di jalankan.

Selain itu, pencemaran dan kerosakan sumber alam. Pertambahan penduduk di pinggir-pinggir bandar akibat migrasi telah meningkatkan kadar pencemaran udara dan air di kawasan berkenaan. Pertambahan penduduk secara tidak langsung meningkatkan jumlah kenderaan yang melepaskan gas-gas pencemar seperti karbon monoksida ke udara. Keadaan ini akan meningkatkan lagi indeks pencemaran udara. Sumber air khususnya sungai akan tercemar menerusi pembuangan sisa domestik seperti sampah sarap oleh penduduk yang semakin bertambah di kawasan tersebut.

Di samping itu, kepupusan sumber alam. Migrasi masuk penduduk terhadap sesuatu kawasan yang mempunyai sumber berpotensi menyebabkan lama-kelamaan sumber tersebut mengalami kepupusan dan diancam kehabisan khususnya sumber yang tidak boleh diganti. Contohnya, sumber bijih timah di Ipoh, Perak yang diancam kepupusan akibat eksploitasi berlebihan semenjak kemasukan migran-migran melalui Cina ke Tanah Melayu pada awal abad ke-19. Sumber-sumber hutan di kawasan pinggir bandar juga hampir kehabisan kerana proses penebangan dan penerokaan yang sentiasa berlaku bagi memenuhi permintaan sektor perumahan, pembandaran, dan perkilangan yang semakin bertambah.

Selain migrasi, impak rebakan Bandar ke atas kawasan pinggir Bandar ialah wujudnya lebih banyak peluang pekerjaan dikawasan tersebut. Hal ini kerana, limpahan pembangunan telah beralih kekawasan pinggir Bandar akibat proses rebakan. Banyak industri  baru dibangunkan dikawasan pinggir Bandar. Hal ini akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Mereka tidak perlu berhijrah keluar kawasan mereka untuk mencari pekerjaan, tetapi hanya perlu bekerja ditempat mereka sahaja. Peluang pekerjaan merupakan impak positif kesan daripada rebakan Bandar. Guna tanah kawasan pinggir Bandar akan digunakan sepenuhnya dengan pembangunan.

Pencemaran alam sekitar yang serius merupakan impak daripada rebakan bandar. pencemaran alam terutamanya pencemaran udara berlaku disebabkan berlakunya pertambahan kenderaan bermotor dan juga pertambahan kawasan-kawasan perindustrian. Pencemaran udara boleh ditafsir sebagai terdapatnya gas,cecair atau zarah yang terkandung di udara yang menyebabkan berlakunya perubahan dan menjejaskan kehidupan atau bahan-bahan lain. Perkembangan pesat di pinggi bandar menyebabkan udara di kawasan itu yang sebelum ini bersih tanpa sebarang pencemaran menjdi tercemar.

Asap-asap kenderaan dari kenderaan bermotor dan kilang mengeluarkan gas-gas karbon dioksida dan bahan pencemar yang lain yang boleh menyebabkan udara mnjadi kotor. Gas-gas yang dilepaskan ini akan terbebas keudara dan berkumpul menjadi satu lapisan penebat haba atau dikenali sebagai jerebu. Pencemaran udara juga berlaku disebabkan pembakaran secara terbuka, pembakaran hutan dan juga bahan-bahan sisa bandaran. Jika dibiarkan hal ini berlanjutan, banyak kesan negetif akan berlaku seperti masalh kesihatan, pemanasan global dan lain-lain. Kita juga tidak dapat lagi menghirup udara segar dikawasan pinggir bandar kerana kawasan ini sudah pun tercemar akibat daripada kita sendiri.

Rebakan Bandar memberi impak kepada hidupan dan alam sekitar samada impak positif atau impak negetif. Pihak tertentu perlu memainkan peranan yang sangat penting bagi mengawal keadaan ini daripada terus berleluasa. Walaupun rebakan Bandar memberi kesan yang positif, namun lebih banyak kesan negetif yang akan kita hadapi. Sebagai perancang, kita juga perlu membuat penilaian tentang baik dan buruknya sesuatu tindakan itu. Rebakan Bandar perlu dikawal bagi memastikan kawasan pinggir Bandar selamat daripada sebarang perubahan. Kawasan pinggir Bandar seharusnya dilindungi dari sebarang jenis pembangunan yang boleh mengubah identiti kawasan tersebut daripada hilang identitinya dan hilang keindahan alam semulajadinya.

Oleh itu, kawalan pembangunan perlu dilakukan dengan tegas dan mengikut polisi-polisi serta garis panduan pembangunan sedia ada. Sempadan antara kawasan Bandar dan pinggir Bandar harus diwujudkan bagi mengelakkan berlakunya rebakan Bandar. Sempadan berperanan sebagai kawasan pembahagian dua kawasan yang berbeza seperti kawasan Bandar dan pinggir Bandar. Dengan wujudnya sempadan ini, maka, kawasan pinggir Bandar akan terjamin daripada sebarang aktiviti Bandar sekaligus mengelakkan berlakunya rebakan Bandar.

Saturday, 10 December 2011

nga cari maklumat sal idea tok kawasn pggr bandar......adoi banyaknya kje nk kna wt...studi0,bi,metro,rural.....smue ad kje...ngn lptopnye jd gelap....ad0i.........penat2 wt kje, rest jp smbl tg0k gerhana bulan.....cntik.....huhu

Saturday, 12 November 2011

rEmAjA zAmAN sEkArAng...

semalam ak bawak anak sedara ak pegi bandar....cuci gambar2 arwah adik die.....sambil nak tgu gamba ciap di cuci, ak pn merjinkan dri bwak dia pegi vegamall men permainan bdak2..yela..nak bwk g kar0ke t,bosan lak die (mane xnye,ak jela y nynyi t....hahaha).......
pas die da puas men,ak lpk kt 1 kerusi.....habit ak ble ak da dduk ialah memerhtikan org sekelilng......
wlaupn ak pegi bandar hri jmaat..tp tmpat 2 pnuh ngn org..espcially bdk2 bru nak up la....
dressup masng2 da mcm org dewasa.....bkn men lgi......ak tgok je gelagt d0rg......
bdak2 zman skng bkn cm bdak2 zman ak n zman akk2 ak dlu......dlu kt0rg men msak2...men teng2...men ny0r0k2.....hepy jew.....tp skng.....bdk drjah 1 pn da pkai nset...cggh xcggh.....bdk2 skng xde da nk men lmpur2...smue nak cggh2.....prgai lau ok xpe......nie,kbykannya da xleh nak pakai ( ak xde la ckp ak bek sgt k ).....hurm apa la nak jd..........ppe pn....dlu2 mmg best...lau dpt undur msa ak mmg nak balik zman ak kck2 dlu.....huhuhu.........0k la...sje nak mgart ptg2 nie........sy0k gk dpt mnc0ntng kt cnie.....haha.....k...adi0s.

Friday, 11 November 2011

pEncEmArAn AlaM sEkItAr di kAwAsAn piNgGir bAndAr

Arus pembangunan ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju telah mencetuskan pelbagai isu. Isu rebakan bandar ke kawasan pinggir bandar adalah merupakan satu isu yang semakin berleluasa sekarang. Isu ini memberi kesan negetif dan juga kesan positif. Antara kesan negetif akibat daripada perebakan bandar ke kawsan luar bandar ialah pencemaran alam sekitar yang serius. pencemaran alam terutamanya pencemaran udara berlaku disebabkan berlakunya pertambahan kenderaan bermotor dan juga pertambahan kawasan-kawasan perindustrian. Pencemaran udara boleh ditafsir sebagai terdapatnya gas,cecair atau zarah yang terkandung di udara yang menyebabkan berlakunya perubahan dan menjejaskan kehidupan atau bahan-bahan lain. Perkembangan pesat di pinggi bandar menyebabkan udara di kawasan itu yang sebelum ini bersih tanpa sebarang pencemran menjdi tercemar. asap-asap kenderaan dari kenderaan bermotor dan kilang mengeluarkan gas-gas karbon dioksida dan bahan pencemar yang lain yang boleh menyebabkan udara mnjadi kotor. Gas-gas yang dilepaskan ini akan terbebas keudara dan berkumpul menjadi satu lapisan penebat haba atau dikenali sebagai jerebu. Pencemaran udara juga berlaku disebabkan pembakaran secara terbuka, pembakaran hutan dan juga bahan-bahan sisa bandaran. Jika dibiarkan hal ini berlanjutan, banyak kesan negetif akan berlaku seperti masalh kesihatan, pemanasan global dan lain-lain. Kita juga tidak dapat lagi menghirup udara segar dikawasan pinggir bandar kerana kawasan ini sudah pun tercemar akibat daripada kita sendiri.

                           pelepasan asap-asap kilang

pelepasaan asap dari kenderaan bermotor

bahan-bahan sisa bandaran

Wednesday, 9 November 2011

kEnaNgAn aRwAh aDiK ( airiS )

sedih... 2 je y boleh ak ckp....pemergian adik mmg ak xduga lgsng..
6.11.2011 tarkh pemergian adik buat selama-lamanya.........
kengan adk mmg byak.....mulutnye y rmah.....rjin......ske cium ak ble ak blik cuti....
skng die da xde....Allah lebih syngkan die......ak redha dgn pemergian die....
biarlah die jd bidadari di syurga........mama tih sayang adik........

TeNgkU pUtErI nUr aIrIsShA bT tEnGkU aHmAd fEizAL.......Monday, 17 October 2011

bAndAr pAdAt vS rEbAkaN bAndAr

RMKe 10 telah menjelaskan tentang cabaran menjadikan bandar di negara ini  lebih sesuai didiami, ceria dan padat serta berorientasikan penduduk.  Ciri-ciri bandar sebegini merupakan juga matlamat yang ingin dicapai oleh Dasar Perbandaran Negara yang telah diluluskan semenjak 2006 lagi.
Pembangunan bandar-bandar di Malaysia masih lagi tertumpu di sepanjang koridor jalan utama tanpa ada pemisah di antaranya contohnya sepertimana terjadi di Petaling Jaya dan Shah Alam. Rebakan (sprawl) bandar seumpama ini didapati telah menghasilkan kesan-kesan negatif dari aspek alam sekitar, sosial dan ekonomi, di samping ianya boleh menjejas  identiti dan imej bandar di negara ini.  Kesan nagatif rebakan bandar adalah seperti berikut:
  1. Kehilangan tanah pertanian yang produktif dan kawasan sensitif alam sekitar Kesesakan lalu lintas yang teruk ekoran perjalanan ke tempat kerja yang meluas;
  2. Pencemaran udara hasil kebergantungan yang tinggi kepada kenderaan persendirian;
  3. Kos penyediaan infrastruktur yang tinggi yang melibatkan  pembangunan berkepadatan rendah
Pembangunan bandar padat telah lama dipraktikkan di negara membangun, bagi mengatasi kesan buruk rebakan bandar.  Secara amnya, konsep bandar padat ini bertujuan menggunakan dengan lebih efisyen sumber-sumber tanah dan infrastruktur sedia ada, di samping mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor.  Prasyarat bagi membangunkan model bandar padat adalah:
Mengenakan Had Pembangunan Bandar;
  1. Memberi fokus kepada pembangunan berkepadatan tinggi;
  2. Menggalakkan pembangunan bercampur;
  3. Kebergantungan kepada pengangkutan awam; dan
  4. Membangun kawasan “infill” dan “brownfield”.
Pembangunan bandar padat juga adalah penting sebagai penyumbang kepada penyelesaian isu pemanasan global, melalui pengurangan pelepasan Green House Gas ke udara.  Kerajaan Malaysia, ketika Persidangan United Nations on Climate Change di Copenhagen, 2009 telah memperakukan perlaksanaan pengurangan dengan kadar 40% pelepasan CO2 menjelang 2020.  Perkara ini dan komitmen tinggi Kerajaan di dalam penggunaan pengangkutan awam  merupakan satu loncatan besar ke arah merealisasikan bandar padat yang berorientasikan penduduk.  Dengan adanya perkhidmatan MRT dari Sg Buloh hingga ke Kajang di dalam Greater Kuala Lumpur, pembangunan berdensiti tinggi dan bercampur dijangka akan berlaku di sepanjang koridor dan transit MRT, yang diperluaskan bagi mewujudkan jumlah penumpang yang mencukupi bagi memastikan projek untuk terus berdaya maju.  Peningkatan pulangan ke atas pelaburan hartanah juga akan menyaksikan pembangunan yang rancak di kawasan infill dan brownfield.
Dalam melaksanakan konsep  bandar padat di negara ini, salah satu cabaran utama adalah di dalam menghadkan pembangunan bandar di dalam sempadan yang ditetapkan.  Sempadan had ini akan dilakukan di peringkat penyediaan Rancangan Tempatan yang akan di gunakan oleh PBT di dalam proses kawalan perancangan masing-masing.
Sehingga kini, bandar padat ditafsirkan secara berbeza-beza di seluruh dunia dengan konsep dan kaedah yang bergantung kepada keadaan setempat.  Adalah penting, walau bagaimanapun untuk menyedari bahawa bandar padat haruslah dilaksanakan dengan cara yang dipersetujui penduduk bagi membangunkan komuniti yang menarik pada kepadatan pembangunan yang lebih tinggi dari yang pernah dialami.
Pengalaman dari negara lain mendapati wujudnya stigma ke atas kehidupan berdensiti tinggi hasil pembangunan berkualiti rendah yang dilaksanakan.  Ini akan menjejaskan penerimaan awam ke atas kehidupan berkepadatan tinggi.  Bagi model bandar padat diterima umum, rekabentuk bangunan dan perbandaran yang lebih pintar dan menarik, dari yang dapat dilihat pada masakini perlu dilaksanakan.  Kesejahteraan bandar dari aspek visual telah lama diabaikan di negara ini dan usaha bersepadu di perlukan bagi mengatasinya.

Monday, 3 October 2011

rUrAl aReA...!!

Rural areas or the country or countryside are areas that are not urbanized, though when large areas are described, country towns and smaller cities will be included. They have a low population density, and typically much of the land is devoted toagriculture. The degree to which areas of wilderness are included in the term varies; very large wilderness areas are not likely to be described by the term in most contexts.
In most parts of the world rural areas have been declining since the 19th century or earlier, both as a proportion of land area, and in terms of the proportion of the population living in them. Urbanization encroaches on rural land, and the mechanization of agriculture has reduced the number of workers needed to work the land, while alternative employment is typically easier to obtain in cities. In parts of the developed world urban sprawl has greatly reduced the areas that can be called rural, and land use planning measures are used to protect the character of rural areas in various ways